اتوماسیون گردشگری

اتوماسیون گردشگری - نسخه پایه

مدیریت قرارداد ها - امکان رزرو شناور - گزارشات حسابداری - صدور تیکت - صدور واجر - صدور قرارداد - محاسبه سود و زیان قرارداد و ...

اتوماسیون گردشگری - نسخه چارتر
اتوماسیون گردشگری - نسخه کارگزاری
اتوماسیون گردشگری - نسخه کامل